top of page

Privacybeleid

Inleiding

www.merabouw.be  (hierna wij/ons/onze) respecteert uw privacy en is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring geeft informatie over de persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen wanneer u www.merabouw.be bezoekt (hierna website) en de manieren waarop we deze persoonlijke informatie kunnen gebruiken. We zijn erop gericht ervoor te zorgen dat we informatie die aan ons is verstrekt of informatie over bezoekers en klanten van onze website verzamelen en gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensprivacy. Deze beleidsverklaring, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere documenten waarnaar wordt verwezen, vormt de basis waarop persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, of die u ons verstrekt door contact met ons op te nemen, door ons zullen worden verwerkt. Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten; met andere woorden, waar we de doeleinden en middelen van de verwerking van die persoonlijke gegevens bepalen. Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door gebruik te maken van onze diensten en onze website te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de beschreven praktijken in dit beleid. Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (AVG) is de gegevensbeheerder van www.merabouw.be: Koraalwortelstraat 15, 9041 Gent Oost- Vlaanderen BE, Tel. +32 (0)487 845002, e-mail: merabouw@hotmail.com.

Gegevensbescherming

Een bezoek aan onze website kan resulteren in het opslaan op onze server van informatie over de toegang (datum, tijd, bezochte pagina). Dit vertegenwoordigt geen analyse van persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres). Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, gebeurt dit alleen - voor zover mogelijk - met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Het doorgeven van gegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker zal niet plaatsvinden. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat de verzending van gegevens via het internet (bijvoorbeeld via e-mail) beveiligingskwetsbaarheden kan opleveren. Het is daarom onmogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden. We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit dergelijke beveiligingskwetsbaarheden. Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor reclamedoeleinden is uitdrukkelijk uitgesloten. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie; bijvoorbeeld via spammail.

Verzameling van informatie

We verzamelen alleen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons hebt verstrekt via onze website. In detail: We kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de website en informatie over u uit de berichten die u op de website plaatst en de e-mails of brieven die u naar ons stuurt. Concreet zullen we verzamelen:

Met betrekking tot elk van uw bezoeken aan onze site zullen we automatisch de volgende informatie verzamelen: technische informatie, inclusief het Internet Protocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browsertypen en -versies, besturingssysteem en platform en;

Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), clickstream naar, door en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), producten die u heeft bekeken of gezocht, paginareactietijden, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muishovers), methoden die zijn gebruikt om van de pagina weg te bladeren, en elk telefoonnummer dat is gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen en;

We kunnen ook details verzamelen van uw bezoek aan onze website, waaronder, maar niet beperkt tot, het volume van het ontvangen verkeer en de bronnen die zijn geraadpleegd. Informatie die we van andere bronnen ontvangen:

Indien en wanneer we samenwerken met derde partijen (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers, analyseserviceproviders, zoekinformatieproviders, kredietinformatiebureaus). We zullen u op de hoogte stellen wanneer we informatie over u van hen ontvangen en voor welke doeleinden we die informatie willen gebruiken.

Gebruik van informatie

Elke informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om u een meer gepersonaliseerde winkelervaring te bieden en om onze website te verbeteren. We kunnen deze informatie gebruiken om uw bestelling te verwerken en af te leveren, voor factureringsdoeleinden, om te reageren op uw verzoeken en om met u te communiceren over bestellingen. Beheer onze site en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquête-doeleinden; Verbeter onze site om ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier aan u en uw computer wordt gepresenteerd; Meet of begrijp de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen serveren, en om relevante advertenties aan u te leveren; Doe suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze site over goederen of diensten die u of zij mogelijk interessant vinden;

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie webverkeer te analyseren of laat het u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om op u te reageren als individu. De webapplicatie kan haar operaties aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie te verzamelen en te onthouden over uw voorkeuren. We gebruiken verkeerslog-cookies om te identificeren welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons gegevens over webpagina-verkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze aan te passen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analyse en vervolgens wordt de data uit het systeem verwijderd. Over het algemeen helpen cookies ons u een betere website te bieden, door ons in staat te stellen te volgen welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of enige informatie over u, behalve de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan voorkomen dat u optimaal gebruik kunt maken van de website.

Uw rechten

In deze sectie hebben we de rechten samengevat die u heeft onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex, en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de toezichthoudende autoriteiten lezen voor een volledige uitleg van deze rechten. Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

het recht op toegang;

het recht op rectificatie;

het recht op verwijdering;

het recht op beperking van de verwerking;

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

het recht om toestemming in te trekken.

U heeft het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken en, indien we dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details van de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonlijke gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers van de persoonlijke gegevens. Voor zover de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen we u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken. U heeft het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonlijke gegevens over u te laten aanvullen. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming in voor toestemmingsgerichte verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketingdoeleinden; en de persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op verwijdering. De algemene uitsluitingen omvatten gevallen waarin verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen verwijdering; we hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van onze verwerking, maar u heeft persoonlijke gegevens nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; en u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking om deze reden is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anderszins verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk algemeen belang. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van enig officieel gezag dat aan ons is gedelegeerd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar maakt, zullen we de persoonlijke informatie niet verder verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering voor direct marketingdoeleinden). Als u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens voor dit doel niet verder verwerken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is: toestemming; of dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waaraan u partij bent of om stappen te nemen op uw verzoek voordat u een contract aangaat, en een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd via geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing als het de rechten en vrijheden van anderen nadelig zou beïnvloeden. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens inbreuk maakt op de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie toestemming is, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. U kunt een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op de hoogte te stellen.

Contact met ons opnemen en melding van wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Houd er rekening mee dat dit privacybeleid van tijd tot tijd kan veranderen. Elke wijziging van het privacybeleid zal op deze pagina worden geplaatst, dus het is daarom in uw eigen belang om deze pagina te controleren telkens wanneer u onze website bezoekt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die zich kunnen voordoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, of een schriftelijke klacht wilt indienen over hoe we uw persoonlijke informatie behandelen, neem dan contact met ons op via e-mail: merabouw@hotmail.com als u zich zorgen maakt over de manier waarop www.merabouw.be  uw persoonlijke gegevens verzamelt of gebruikt, kunt u een klacht indienen bij de Information Commissioner's Office (ICO). Hier kunt u alle informatie vinden die u nodig heeft met betrekking tot het indienen van een klacht. Als u een klacht over privacy indient, zullen we reageren om u te laten weten hoe uw klacht zal worden behandeld. We kunnen u om verdere details vragen, overleggen met andere partijen en gegevens bijhouden met betrekking tot uw klacht.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2023

bottom of page